Phòng Thông tin - Hợp tác Quốc tế

19/01/2018

Phòng chức năng giúp Viện trưởng triển khai công tác đào tạo, quản lý hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế; đồng thời là phòng nghiệp vụ, chuyên xử lý và quản lý hồ sơ tư liệu khoa học, phục vụ hiệu quả cho công tác lưu trữ và nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học.
Các tin đã đưa ngày: