Phòng Nghiên cứu Nghệ thuật - Kiến trúc

23/04/2016

Phòng nghiên cứu khoa học cơ bản, chuyên sâu nghiên cứu về kiến trúc và nghệ thuật kiến trúc của các di tích kinh thành cổ, từ kiến trúc thành lũy đến kiến trúc cung điện, lầu gác cũng như kiến trúc tôn giáo của hoàng cung qua các thời kỳ lịch sử dựa trên bằng chứng khảo cổ học, dựa trên tư liệu lịch sử và các kết quả nghiên cứu so sánh.

Phòng có chức năng, nhiệm vụ sau:

  • Tổ chức điều tra, khai quật, chỉnh lý, nghiên cứu các di tích khảo cổ học đô thị và các di tích liên quan đến các vương triều;
  • Nghiên cứu lịch sử, hình thái, kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật trang trí các loại hình di tích kiến trúc cung điện;
  • Nghiên cứu, chỉnh lý, phân định niên đại, nguồn gốc và lập hồ sơ khoa học các loại hình di vật vật liệu kiến trúc;
  • Nghiên cứu so sánh, đánh giá giá trị, xây dựng cơ sở dữ liệu và tái tạo hình thái kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, kiểu thức trang trí và quy hoạch cảnh quan đô thị của các kinh thành;
  • Tư vấn khoa học cho công tác hoạch định chiến lược về nghiên cứu, qui hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản kinh thành;
  • Tư vấn trưng bày, quảng bá giá trị di sản và tư vấn giám định niên đại các loại hình di vật vật liệu kiến trúc.