Phòng Khoa học Bảo tồn - Bảo tàng

19/01/2018

Phòng nghiên cứu cơ bản về khoa học bảo tồn và ứng dụng các thành tựu khoa học, phương pháp, qui trình và kỹ thuật bảo tồn di tích, bảo quản di vật khảo cổ học, nghiên cứu đề xuất chiến lược qui hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các di tích khảo cổ học. Đây là ngành khoa học mới, lần đầu tiên được thành lập ở Việt Nam, do đó, định hướng sẽ đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi về khoa học bảo tồn.

Phòng có chức năng, nhiệm vụ sau:

  • Nghiên cứu, phân tích đánh giá tác động địa chất, môi trường đến công tác bảo tồn di sản khảo cổ học; Kiểm tra, giám sát, vận hành, thu thập, phân tích dữ liệu đánh giá tình trạng bảo tồn qua hệ thống thiết bị kiểm soát môi trường, xử lý bảo quản các loại hình di vật bằng công nghệ tân tiến; Kết hợp nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di vật khảo cổ học;
  • Phối hợp tổ chức đào tạo thực hành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và tư vấn về công tác bảo quản, tu sửa, phục chế tài liệu hiện vật cho các bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di tích khảo cổ học cho các tổ chức, cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.