Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

22/04/2016

Phòng khoa học ứng dụng, vừa nghiên cứu vừa phục vụ nghiên cứu, chuyên sâu thực hiện công tác đo vẽ, chụp ảnh di tích, di vật và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong việc phục dựng, tái tạo hình thái di tích, di vật phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học và lưu trữ, quản lý hồ sơ tư liệu.

Phòng có chức năng, nhiệm vụ sau:

  • Thực hiện công tác đo vẽ, chụp ảnh di tích, di vật và lập phiếu khoa học các loại hình di vật mẫu; Đồ họa bản vẽ và lưu trữ hồ sơ tư liệu các bản vẽ về di tích, di vật, phục vụ yêu cầu nghiên cứu và lập hồ sơ khoa học;
  • Nghiên cứu tái tạo di tích, di vật dựa trên kết quả nghiên cứu so sánh và ứng dụng kỹ thuật công nghệ để phục dựng hình thái di tích, di vật;
  • Tổ chức thực hiện quản trị mạng, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện nghe nhìn và toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật của Trung tâm.