Phòng Tổ chức - Hành chính

22/04/2016

Phòng chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ về công tác Hành chính - Văn thư và Tài chính - Kế toán; Điều phối tổ chức hoạt động bộ máy, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, duy trì hoạt động của Trung tâm.

Phòng có chức năng, nhiệm vụ sau:

a) Công tác Hành chính - Văn thư:

  • Tổ chức và thực hiện công tác văn thư­ - lưu trữ; quản lí con dấu theo các quy định hiện hành của Nhà n­ước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
  • Tiếp nhận, xử lý thông tin, điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động của các phòng chuyên môn theo chương trình, nhiệm vụ và kế hoạch; Chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện các hoạt động lễ tân, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Trung tâm;
  • Lập kế hoạch mua sắm thiết bị, máy móc, vật tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng, quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc của Trung tâm.

b) Công tác Tài chính - Kế toán:

  • Quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn thu khác của Trung tâm theo đúng Luật Kế toán, Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước; Tổ chức và thực hiện các quy trình, thủ tục về công tác tài chính - kế toán; các dự toán chi tiêu hành chính, nghiệp vụ; chế độ thanh toán tiền mặt, vay tín dụng và các hợp đồng kinh tế;
  • Quản lý hồ sơ, chứng từ thanh, quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước; Lập và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Công tác Tổ chức cán bộ:

  • Tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý viên chức, người lao động theo vị trí việc làm; xây dựng các đề án nhân sự, đề án vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm; Thực hiện các thủ tục hợp đồng lao động, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, nghỉ hưu, cho thôi việc đối với viên chức, người lao động;
  • Quản lý hồ sơ nội vụ và hồ sơ cán bộ: lưu giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu, quyết định liên quan đến hoạt động của đơn vị; Thực hiện quy trình quản lý nhân sự, bổ sung hồ sơ lý lịch hàng năm theo quy định; Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định;
  • Tổng hợp nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, phục vụ sơ kết, tổng kết công tác năm và công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật của Trung tâm.