Phòng Thông tin - Hợp tác Quốc tế

19/01/2018

Phòng chức năng giúp Viện trưởng triển khai công tác đào tạo, quản lý hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế; đồng thời là phòng nghiệp vụ, chuyên xử lý và quản lý hồ sơ tư liệu khoa học, phục vụ hiệu quả cho công tác lưu trữ và nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học.

Phòng chức năng giúp Viện trưởng triển khai công tác đào tạo, quản lý hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế; đồng thời là phòng nghiệp vụ, chuyên xử lý và quản lý hồ sơ tư liệu khoa học, phục vụ hiệu quả cho công tác lưu trữ và nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học.

 • Tham mưu, xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động khoa học;
 • Tổ chức, xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học, kỹ thuật; phối hợp với các phòng xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn ở trong và ngoài nước;
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động về quan hệ hợp tác, trao đổi quốc tế; Tổng hợp báo cáo chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về hợp tác quốc tế; Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào và các chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm;
 • Quản lý, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục lãnh sự, xuất nhập cảnh đối với cán bộ của Viện và các đối tác nước ngoài tham gia các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, trao đổi, hợp tác quốc tế;
 • Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế, các chương trình hoạt động trao đổi song phương và đa phương liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Viện ở trong và ngoài nước;
 • Quản lý, phối hợp và theo dõi việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, hoạt động tài trợ của nước ngoài, các tổ chức quốc tế về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Viện.
 • Tiếp nhận và xử lý lập hồ sơ tư liệu ảnh, bản vẽ; Lưu giữ, bảo quản tài liệu khoa học và các loại hồ sơ tư liệu khác liên quan;
 • Thu nhận lưu chiểu các tài liệu, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo do Trung tâm công bố; luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ Viện, của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước;
 • Bổ sung, trao đổi, nhận, biếu, tặng tài liệu của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài theo yêu cầu của Viện và quy định của pháp luật;
 • Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học thông tin - thư viện vào hoạt động chuyên môn;
 • Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động của Viện và tổ chức biên dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.