Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành