Viện Nghiên cứu Kinh thành

19/01/2018

Từ thực tiễn trong tổ chức khai quật, nghiên cứu khảo cổ học khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau gần 10 năm thực hiện (2002-2011), đặc biệt trước yêu cầu cấp thiết của ngành khảo cổ đô thị ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển chung của ngành khoa học xã hội Việt Nam, ngày 28 tháng 4 năm 2011, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chính thức thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành trên cơ sở nền tảng Ban Chủ nhiệm Dự án Hoàng thành Thăng Long.

Viện Nghiên cứu Kinh thành là cơ quan khoa học, nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về khảo cổ học đô thị và các vấn đề về lịch sử, văn hóa các di tích kinh thành cổ Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Kinh thành có trụ sở chính đặt tại 06 Đinh Công Tráng, Q.Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Imperial Citadel Studies, viết tắt là: IICS.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Kinh thành được qui định tại Quyết định số 260/QĐ-KHXH ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành có 07 phòng, trong đó có 04 phòng nghiên cứu khoa học và ứng dụng, 03 phòng chức năng, nghiệp vụ.

1. Phòng nghiên cứu và ứng dụng khoa học

 (1). Phòng Nghiên cứu Nghệ thuật - Kiến trúc.

 (2). Phòng Nghiên cứu Lịch sử - Văn hoá.

 (3). Phòng Khoa học Bảo tồn - Bảo tàng.

 (4). Phòng Kỹ thuật - Công nghệ.

2. Phòng chức năng, nghiệp vụ

 (5). Phòng Tổ chức - Hành chính.

 (6). Phòng Thông tin - Hợp tác quốc tế

 (7). Tạp chí Kinh thành cổ Việt Nam