Chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Kinh thành

19/01/2018

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Kinh thành được qui định tại Quyết định số 260/QĐ-KHXH ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam như sau:

1. Vị trí và chức năng

Viện Nghiên cứu Kinh thành là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về khảo cổ học đô thị và các vấn đề về lịch sử, văn hóa các di tích kinh thành cổ nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược qui hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc Việt Nam; Tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khảo cổ học đô thị, bảo quản di vật, bảo tồn di tích.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Kinh thành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử, văn hoá các di tích Kinh thành cổ và các di tích liên quan đến các vương triều trong lịch sử Việt Nam; Nghiên cứu các vấn đề về lý luận và phương pháp luận nghiên cứu Kinh thành; Ứng dụng các phương pháp khoa học tiên tiến trong việc nghiên cứu lịch sử Kinh thành, cập nhật và tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của khảo cổ học đô thị trên thế giới phục vụ cho việc nghiên cứu khảo cổ học đô thị ở Việt Nam cũng như các vấn đề liên quan đến Kinh thành Việt Nam trong lịch sử.

c) Kếp hợp nghiên cứu bảo quản, bảo tồn và trưng bày di tích, di vật nhằm phát huy giá trị di sản văn hoá với đào tạo đại học và sau đại học theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

d) Thực hiện công tác tư vấn, giám định niên đại, nguồn gốc các loại hình di vật khảo cổ học lịch sử; Tư vấn lập và thẩm định các chương trình, dự án về khai quật, chỉnh lý, nghiên cứu khảo cổ học và về qui hoạch nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

e) Nghiên cứu phục dựng di vật và tái tạo mặt bằng di tích kiến trúc bằng công nghệ hiện đại.

f) Tổ chức hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực khảo cổ học, lịch sử Kinh thành, lĩnh vực bảo quản, bảo tồn, bảo tàng và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn về khảo cổ học đô thị trong khuôn khổ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

g) Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; Tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Kinh thành theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.