Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban quý III năm 2016

03/10/2016

Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường 3D nhà A, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị Giao ban quý III năm 2016.

 

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm 
phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía lãnh đạo Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; cùng Lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Viện Hàn lâm. Hội nghị do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Phạm Văn Đức đồng chủ trì.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn khẳng định, quý III năm 2016 được Viện Hàn lâm xác định là giai đoạn bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ công tác của cả năm. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của giai đoạn này, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, tạo tiền đề cho việc hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2016.

Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trình bày báo cáo “Giao ban quý III năm 2016 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” và PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội thay mặt lãnh đạo Học viện trình bày báo cáo “Về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường gắn kết giữa Học viện với các Viện nghiên cứu chuyên ngành trong hoạt động đào tạo” của Học viện Khoa học xã hội.

Báo cáo của Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm nêu rõ: Sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao Lãnh đạo, Viện Hàn đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, điều hành trên cơ sở triển khai chương trình cải cách hành chính sâu, rộng, toàn diện. Hoàn thiện thể chế được Lãnh đạo Viện Hàn lâm xác định là khâu đột phá nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác trong cả nhiệm kỳ 2016-2020. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, chất lượng, tiến độ soạn thảo và ban hành các văn bản quản lý đã được đảm bảo, bám sát yêu cầu của Chương trình cải cách hành chính năm 2016.

         
     
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Phạm Văn Đức 
đồng chủ trì Hội nghị
      Toàn cảnh Hội nghị
         

Có thể khẳng định rằng sau 9 tháng triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2016, với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của cả năm. Đến cuối quý III năm 2016, Viện Hàn lâm đã đạt được những kết quả công tác quan trọng góp phần thiết thực vào việc hoàn thành thắng lợi Kế hoạch công tác năm 2016. Cụ thể:

1) Công tác chỉ đạo, điều hành của Viện Hàn lâm tiếp tục được đổi mới theo hướng linh hoạt, chú trọng thực chất và hiệu quả trên cơ sở bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ công tác, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. Chính sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của tập thể Lãnh đạo Viện Hàn lâm trong thời gian vừa qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác. Chất lượng, hiệu quả công việc được cải thiện, kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường; sự đoàn kết, thống nhất nội bộ tiếp tục được giữ vững.

2) Công tác nghiên cứu khoa học đã được triển khai chủ động, sáng tạo. Đa số các chương trình, đề án khoa học trọng điểm đã được Viện Hàn lâm triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Các đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở phủ rộng tới nhiều lĩnh vực chuyên môn sâu, gắn nghiên cứu với đào tạo và đã nhận được sự hưởng ứng của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng của các đề tài, công trình khoa học được tăng cường, đảm bảo hoạt động khoa học của các đơn vị được thực hiện theo đúng kế hoạch và dự toán kinh phí được phê duyệt.

         
     
Toàn cảnh Hội nghị
 

3) Chất lượng tư vấn chính sách đang từng bước được nâng cao, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển của các bộ, ngành, địa phương; uy tín, vị thế của Viện Hàn lâm ngày càng được khẳng định.

4) Hệ thống văn bản quản lý ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc được phân định rõ ràng; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện khoa học, chặt chẽ, chú trọng và đề cao kết quả thực hiện nhiệm vụ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được củng cố, tăng cường.

5) Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp ngày càng được nâng cao. Năng lực lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm đã được cải thiện đáng kể. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm đã kịp thời tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Viện Hàn lâm những giải pháp thích hợp, xử lý nhanh chóng, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

6) Công tác quản trị, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của cơ quan được tổ chức ngày càng khoa học, hợp lý. Công tác mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng và sửa chữa chống xuống cấp được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả trên cơ sở bám sát đề án thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần thay đổi căn bản trong tư duy quản trị tại Viện Hàn lâm.

7) Công tác kế hoạch – tài chính tiếp tục được đổi mới toàn diện, ngày càng đi vào nền nếp. Công tác phân bổ, giao dự toán NSNN và điều chỉnh dự toán NSNN năm 2016 được thực hiện bài bản, kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của năm. Công tác thẩm định tài chính đối với các đề tài, dự án được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định đã góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng của các công trình, sản phẩm khoa học. Hoạt động xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 được thực hiện với tinh thần trách nhiệm rất cao đã chỉ ra được hạn chế, khiếm khuyết trong công tác quản lý tài chính của các đơn vị đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng nội dung, tiết kiệm và hiệu quả.

8) Hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Hàn lâm ngày càng được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả. Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các cơ hội hợp tác, Viện Hàn lâm đã tập trung ưu tiên phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống, với các cơ quan, tổ chức quốc tế có uy tín và có nhiều tiềm năng hợp tác.

9) Phong trào thi đua, yêu nước của Viện Hàn lâm đã được phát động với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, sát với tình hình thực tế, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Công tác bình xét, tôn vinh, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được thực hiện công tâm, khách quan và kịp thời, chú trọng đến người lao động trực tiếp, các nhà khoa học có thành tích xuất sắc, các cán bộ có nhiều năm gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp khoa học xã hội.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng cũng phân tích một số hạn chế, khiếm khuyết trong quá trình thực hiện thời gian qua. Về mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cần thực hiện trong quý IV năm 2016 của Viện Hàn lâm, Báo cáo nêu rõ, trên cơ sở tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác bám sát kế hoạch công tác của cả năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2016.

Trong báo cáo về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường gắn kết giữa Học viện với các viện nghiên cứu chuyên ngành trong hoạt động đào tạo, PGS.TS. Hồ Việt Hạnh đã phân tích và đánh giá thực trạng và các giải pháp nhằm: nâng cao chất lượng đào tạo (tập trung vào đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, hệ thống giáo trình và quy trình tổ chức đào tạo); tăng cường gắn kết giữa Học viện với các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm (thông qua việc tập hợp đội ngũ nhà khoa học giàu kinh nghiệm, phối hợp giữ các tổ chức, sử dụng các kết quả nghiên cứu mới trong giảng dạy, hoàn thiện giáo trình, sử dụng cơ sở vật chất và thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học,...). Báo cáo cũng phân tích nhiều vấn đề đặt ra trên các lĩnh vực như phát triển đội ngũ giảng viên, việc tham gia sinh hoạt khoa học, thực hiện đề tài tại các viện chuyên ngành đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp đối với hoạt động của Viện Hàn lâm trong quý IV và các năm tiếp theo cũng như đối với hoạt động đào tạo tại Học viện Khoa học xã hội ngày một tốt hơn, góp phần đưa Viện Hàn lâm ngày càng phát triển bền vững.

Kết luận Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đối với Viện Hàn lâm nói chung và Học viện Khoa học xã hội nói riêng. Khẳng định sự phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế của Viện Hàn lâm của Học viện Khoa học xã hội, tuy nhiên, nhưng trong bối cảnh mới, giai đoạn phát triển mới, Giáo sư Chủ tịch yêu cầu, Học viện cần phải có sự đổi mới, bên cạnh việc duy trì, giữ vững quy mô và đặc biệt chú trọng chất lượng. Muốn vậy, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc, trong đó Học viện giữ vai trò chủ trì, nhằm thu hút sự tham gia của các cá nhân và đơn vị trực thuộc, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động với Học viện để kết quả hoạt động ngày một tốt hơn.

 

 

Nguyễn Thu Hà

(Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)